Naujienos

Neįgaliųjų socialinė integracija 2014-10-15

Tikslas – užtikrinti UAB „ARANEUM“ darbuotojų (neįgaliųjų) lygias teises (tokias pat kaip kitų visuomenės narių) ir galimybes visuomenėje (neįgaliesiems, kaip ir kitiems visuomenės nariams, sudaromos tokios pat ugdymosi, darbo, laisvalaikio leidimo, dalyvavimo visuomenės, politiniame ir bendruomenės gyvenime galimybės), nustatyti neįgaliųjų socialinės integracijos principus, numatyti socialinės integracijos priemones ir lėšas šioms priemonėms įgyvendinti, siekti lygių galimybių neįgaliems žmonėms planuojant ir vykdant tolimesnę jų integraciją į visuomenę, didinti neįgaliųjų savarankiškumą, sudaryti sąlygas neįgaliesiems gyventi pilnavertį gyvenimą.

To siekiama tolygiai plėtojant paslaugas neįgaliesiems, didinant neįgaliųjų savarankiškumą, motyvaciją dirbti, užtikrinant neįgaliųjų dalyvavimą socialinėje kultūrinėje veikloje, į šį procesą įtraukiant neįgaliesiems atstovaujančias sveikatos, sporto ir kultūros įstaigas bei kitas organizacijas.

Augantis nedarbas skaudžiausiai atsiliepia socialinėje rizikoje esantiems ir socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, kuriems ir ekonomiškai palankesniu laikotarpiu yra sudėtinga integruotis į darbo rinką. Bendrovės „ARANEUM“ veiklos specifika leidžia veikloje taikyti įvairias socialinę atskirtį mažinančias priemones. Viena iš jų – lankstus darbo organizavimas ir lanksčių darbo formų diegimas. Darbinė patirtis dirbančiajam leidžia derinti asmeninius poreikius su darbine veikla darbe.

Dažnai socialinių grupių atstovai dėl socialinių, sveikatos, šeimyninių ir kitų priežasčių negali dirbti visos darbo dienos, todėl yra nepatrauklūs darbdaviams, sunkiai susiranda darbą, didėja šių asmenų socialinė atskirtis ir rizika. UAB „ARANEUM“ sudaro visas sąlygas darbuotojų socialinei integracijai. Lankstus darbo grafikas bei atitinkamas požiūris į darbuotojus gali užtikrinti abipusę naudą įmonei ir darbuotojui, suteikti darbuotojams darbinių įgūdžių, skatinti darbinę motyvaciją.